ES Erasmus +KA 2 projekts "A journey to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci"

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes projekta

      "A journey to the competence of the future" / "Ceļojums uz nākotnes kompetenci"

 pr.Nr. 2017-1-PL01-KA219-038679_4 apraksts

Max. ES finance 18 515,00 EUR.

Koordinators:  «Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddzialami Integracyjnymi w Lodzi»

Agneshka Kuharska, Lodz, Poland

Sadarbības partneri:

1. Daugavpils city 11.P.E.I “Ābelīte” - Daugavpils, Latvia,

2.«4th Kindergarten of N. Ionia» – Volos, Greece

3.«Agrupamento de Fajões»  – Oliveira De Ozemeis, Portugal

4.Jurbarko "Azuoliuko" school – Jurbarkas,  Lithuania

5.Kindergarten «Brothers Grimm» - Shumen, Bulgary

6.«Mahmutlar 50. Yil Ahmet Kesoglu Ilkokulu» –  Alanya, Turkey

7.«Istituto Comprensivo Anzio III» –  Anzio, Italy

8.«GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PERLUTELE MARII» – Constanta, Romania

 

Projekta ilgums

No 01.11.2017. līdz 30.10.2019. (24 mēneši)

Projekta mērķis

Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projekta mērķis ir paaugstināt savu kapacitāti un darboties starptautiskā līmenī, apmainīties un salīdzināt idejas, prakses un metodes. Projektā tiks izmantotas modernās apmācību un mācīšanās metodes un stili , kuri ir saistīti informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) efektīvu izmantošanu izglītībā.  Ar projekta palīdzību notiks skolotāju profesionālās meistarības pilnveide un audzēkņu mācīšanās procesa kvalitātes paaugstināšana.

Projekta apraksts

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestāde kā projekta partneris sadarbosies ar Polijas (koordinators), Portūgales, Rumānijas, Lietuvas, Itālijas, Turcijas, Bulgārijas un Grieķijas pirmsskolām. Projekta ietvaros tiks veikts pētījums par modernās metodikas izmantošanu, lai paaugstinātu skolēnu mācīšanās procesa kvalitāti un radošumu, tiks izstrādātas, pielietotas un izplatītas inovatīvas metodes. Projekta laikā tiks organizētas 9 tikšanās ar partneriestāžu skolotājiem. Projekta ietvaros ir paredzētas skolotāju īstermiņa /3 vai 5 dienas/ mobilitātes uz visām partneriestādēm.

Projekta izmaksas

100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

projekta kopējais finansējums – 18 515,00 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti piecpadsmit eiro un 00 centi);

      Daugavpils  pilsētas domes priekšfinansējums 2018.gadam - 25% apmērā – 4628.75 (č (četri         tūkstoši seši simti divdesmit astoņi eiro, septiņdesmit pieci centi),     kas tiks

      atriegriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2019.gadā.

Projekta mērķa grupa

Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji (12 cilvēki).

Projekta aktivitātes

1.      Pedagoģiski-metodoloģisko dokumentu un metodisko līdzekļu (grāmatas, video materiāli, spēles) izstrādāšana,

2.       Skolotāju grupu vizītes uz partnervalstīm

3.      Labās prakses pārņemšana un izplatīšana savā pirmsskolā un pašvaldībā.

4.      Izstāžu organizēšana (audzēkņu darbi).

5.      Projekta publicitātes pasākumi citu Latvijas pirmsskolu un vietējās sabiedrības informēšanai.