Dokumenti

     Izglītības iestādes darbības pamatmērķi 

I        IZGLĪTĪBAS IESTĀDES MISIJA - Audzināt intelektuāli un fiziski aktīvus bērnus ar savu „ES” apziņu, vēlmi izzināt un mācīties un nodrošināt labvēlīgu vidi, kurā      katrs spēj iegūt kvalitatīvu izglītību gan valsts valodā, gan dzimtā valodā, attīstīties intelektuāli, emocionāli, morāli, sociāli un fiziski, kas nodrošinātu  Izglītības likumā      noteikto pirmsskolas bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

I       IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĪZIJA PAR IZGLĪTOJAMO -  Motivēti izglītojamie mūsdienīgā pirmsskolā.    

IZ     IZGLĪTĪBAS IESTĀDES VĒRTĪBAS CILVĒKCENTRĒTĀ VEIDĀ - Cieņa, tolerance, atbildība, atbalsts.

   Prioritāte 2021./2022.m.g

    Skolotāju kompetences pilnveidošana un sadarbības veicināšana

jaunā mācību satura plānošanā un īstenošanā.

Nolikums

Iekšejās kārtības noteikumi

Higiēnas prasības Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē

APU programma

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes Padomes nolikums

Ētikas kodekss

Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Privatuma politika

Daugavpils pilsētas 11. pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku un izglītojamo vecāku (likumisko pārstāvju ) priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

"Kārtība, kādā Daugavpils pilsētas 11.pirmsskolas izglītības iestādē tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības"

“Kārtība, kādā iestādē tiek organizēts mācību process , lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus ar Covid-19.”

E-KLASES (elektroniskā žurnāla) LIETOŠANAS KĀRTĪBA

IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020./2021.m.g.

Dienas kārtība 2021./2022.m.g. 

Dienas rits 2021./2022.m.g.

Rotaļnodarbības 2021./2022.m.g.

Nodarbību saraksts 2021./2022.m.g.

Tematiskais plānojums 2021./2022.m.g.

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 1-3 gadi

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 3-5 gadi

Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 5-7 gadi

Ēdienkarte